نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

تاریخچه و مشخصات بیمارستان

رسالت وچشم انداز

منشور اخلاقی کارکنان

ریاست و مدیریت بیمارستان

رئیس

مدیر

دفتر پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزرین بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

امور اداری

رئیس امور اداری

حراست

کارگزینی

دبیرخانه

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

روابط عمومی

کمیته های بیمارستان

مشخصات کمیته ها

اعضاء کمیته ها

عملکرد کمیته ها

واحدهای پشتیبانی

داروخانه

مدارک پزشکی

بهداشت حرفه ای

مددکاری

تجهیزات پزشکی

تغذیه

بهداشت محیط

تدارکات

فناوری اطلاعات

تأسیسات

لندری

خدمات

نقلیه

امور مالی

رئیس امور مالی

درآمد

ترخیص

بخشهای بستری

بخش اورژانس

بخش جراحی مغزواعصاب

بخش خون و انکولوژی

بخش جراحی عمومی

بخش ارتوپدی زنان

اورژانس ارتوپدی

ارتوپدی 3

ارتوپدی 6

بخشICU1

بخش2 ICU

واحد های پاراکلینیکی

آزمایشگاه

رادیولوژی

پاتولوژی

سی تی اسکن

سونوگرافی

آندوسکوپی کلونوسکوپی

بانک خون

فیزیوتراپی

لیست پزشکان متخصص مرکز

درمانگاه

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

راهنمای طبقات بیمارستان

نشانی و شماره تلفن ها

ارگانهای طرف قرارداد بیمه با مرکز

آموزش و پژوهش

تماس با ما

نشانی، تلفن

عملکرد بیمارستان