مهرداد تیمورپور متولد 1346

کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1375