مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

واحدفن آوری اطلاعات : I .T

 

مسئول واحد I.T :

                                                             مهندس علی کیانی

                                                         

 

 

 

کیانی

فعالیت های واحد  I.T  :

 

کارشناس I.T :            مهندس یزدان  خوش چهره                            

خوش چهره

 

 

 

کارشناس I.T :  مهندس  مهدی قریب