کارگزینی

مسئول واحد کارگزینی

آقای فریدون نظری

مدرک تحصیلی: 

کارشناس مدیریت بازگانی

سوابق اجرایی:

 مسئول کارگزینی بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرودازسال80تا88

مسئول کارگزینی بیمارستان طالقانی ازسال88تا90

مسئول کارگزینی دانشکده پزشکی کرمانشاه ازسال90تا94

مسئول مجددکارگزینی بیمارستان طالقانی ازمهر94تاکنون

 

  کارکنان واحد کارگزینی:

   خانم الهام اسکندری

 خانم سولماز زردشتی

  فعالیت های واحد کارگزینی:

l    صدور احکام سالیانه پرسنل

l     احتساب و صدور گروههای عادی و امتیازی پرسنل

l     محاسبه اضافه کار نظام نوین ماهانه پرسنل

l     محاسبه و اعلام مرخصی استحقاقی و استعلاجی و ...

l    ارزشیابی سالانه پرسنل

l     ارتقا شغلی پرسنل

l     مکاتبات اداری در خصوص ارسال مراسلات و نامه ها و ..

l    بررسی وضعیت غیبت ، تاخیر پرسنل و ...

l     بررسی وضعیت حضور و غییاب پرسنل

l     پرینت ماهیانه توسط تایمکس

l     انتقال و جابجایی پرسنل طبق فرم های مربوطه و مکاتبه با واحد مربوطه

l     انجام امور بازنشستگان

l    انجام طرح بندی مشاغل پرسنل

l     ماموریت پرسنل

l     اقدامات جهت نظر سنجی پرسنل و فرم رض

l    صدور احکام انتقال و ماموریت

l     صدور احکام طرحی

l    صدور احکام ضریب