رییس امور اداری

آقای بهرام رستمی

بهرام رستمی

 

مدرک تحصیلی :

 کارشناس مدیریت عمرانی

سوابق اجرایی:

 _مسـئول واحد تجهیزات پزشکی

 _مدیر پروژه های عمرانی 

فعالیت های رئیس امور اداری:

l  پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط

l   تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوطه اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها

l   اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان

l  راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

l   همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

l   رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

l   انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

l  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

l  همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری

l   نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها

l   مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه