بخش نروسرجری

نام بخش : جراحی مغزواعصاب

رئیس بخش: دکتر سید رضا باقری

سرپرستار بخش : خانم صدری ماوائیان

تعداد تخت : 35تعداد