هماتولوژی - انکولوژی

نام بخش: آنکولوژی-هماتولوژی

رئیس بخش: دکتر مهرداد پاینده(فوق تخصص خون و سرطان)

سرپرستار بخش: سمیه دوکوشکانی (کارشناس پرستاری)

تعداد تخت : 24