بخش ICU3

بخش: ICU 3

رئیس بخش : دکتر علی غلامی

سرپرستار بخش :ژیلامصطفایی

تعداد تخت :14