جراحی عمومی

نام بخش : جراحی عمومی

سرپرستار بخش : آقای کامران  نوری

تعداد تخت : 34 نفر