ارتوپدی یک

نام بخش :ارتوپدی یک

 

سرپرستار بخش :زهرا عباسی

 

تعداد تخت : 34