بهبود کیفیت

 بهبود کیفیت

مسئول واحد بهبود کیفیت:

خانم سیده سارا حسینی

سوابق تحصیلی:

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)

  فعالیت های واحد بهبود کیفیت:

l     هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

l     تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی ( مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک )

l     تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

l     تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

l     پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

l     تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

l     تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

l     تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

l     پیگیری و هماهنگی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

l     تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

l     ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

l     ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

l     تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

l     اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

l     ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

l     هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات