اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

2

دکتر بهناز کریمی

بیهوشی

3

دکتر سیدرضا باقری

متخصص جراحی مغزواعصاب

4

دکتر بهنام دارابی

متخصص جراحی عمومی

5

دکتر علی ماوائیان

متخصص ارتوپدی

6

دکتر بهاره باغچی

متخصص طب اورژانس

7

محمود فخری

کارشناسی ارشد اتاق عمل

8

صبا کریمی

کارشناس ارشد پرستاری