نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی

• نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی

• ایجاد انگیزه و نگرش  جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیاز سنجی شرکت در کارگاههای مرتبط

• نظارت در بازخورد اقدامات اصالحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی

• ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس

• آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید

• توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

• پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

• تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران