اعضاء کمیته EDU

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

دکترخسرو فرهادی

متخصصی بیهوشی – ریاست مرکز

2

دکتر بهناز کریمی

متخصص بیهوشی – دبیر کمیته

3

دکتر علی غلامی

متخصص بیهوشی

4

دکتر محمدرضا فرنیا

متخصص طب اورژانس

5

دکتر برضا رضایی

متخصص طب اورژانس

6

دکتر سیدرضا باقری

متخصص جراحی مغزواعصاب

7

دکتر کیخسرو مردانپور

متخصص ارتوپدی

8

دکتر مازیار ملک زاده

متخصص ارتوپدی

9

دکتر علی ماوائیان

متخصص ارتوپدی

10

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی

11

دکتر علی دارابی

متخصص جراحی عمومی

12

دکتر بهاره باغچی

متخصص طب اورژانس

13

محمود فخری

کارشناس ارشد – مدیریت مرکز

14

مریم بهزادی

سوپروایزر آموزشی