اعضای کمیته ارزشیابی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

2

دکتر بهناز کریمی

بیهوشی

3

دکتر علی غلامی

بیهوشی

4

دکتر بهنام دارابی

جراحی عمومی

5

محمود فخری

کارشناسی ارشد اتاق عمل

6

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص مدیکال انکولوژی

7

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص ترمیمی

8

دکتر بهزاد همت پور

متخصص بیهوشی