ارزشیابی آموزشی

 

نقش واهمیت ارزشیابی در فرایند اصلاح و رشد نظام های آموزش عالی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهای علمی برکسی پوشیده نیست. ایجاد  نظام ارزشیابی کیفیت آموزش ، ابزاری را برای دانـشگـاه فـراهـم می سازد تا به وسیـله آن فعالیت های خود را مورد بازنگری قرار دهد .  نقاط قوت و ضعف را معین کند وگزینه های مناسب را برای اصلاح خود انتخاب نماید. میزان توجه دانشگاه به فرایند ارزشیابی بیانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرایند های جاری آموزشی و رفع کاستی های موجود است. ارزشیابی ابزاری برای درک ارزش پدیده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به یک موقعیت ویژه را تولید کرده و به ایجاد دانشی تعمیم پذیر نمی انجامد.   

از ملزومات وجود فرایند ارزشیابی دقیق عینی  ، مستقل و مطلوب ، دستیابی به منابع علمی وطراحی فرایند براساس مستندات علمی است .ارزشیابی عبارت است از جمع آوری سیستماتیک داده ها، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات که منجر به  قضاوت ها و توصیه های ناظر به کیفیت می شود.

عوامل متعددی بر انتخاب رویکردها و روش ها مؤثر است از جمله هدف از ارزشیابی ، نظر صاحبان فرایند ، میزان هزینه، تعداد افراد ، برنامه ها و فرایند های تحت ارزشیابی . مسیر دستیابی به نتایج و داده ها همانند پژوهش های علمی عینی و دقیق است اما این نتایج قابل انتشار نیست و بالاترین دستاورد آن به کار گیری نتایج برای تغییر و ارتقاء محیط است. عدم استفاده  از این نتایج ما را به شرایط بدتر از زمانی که هنوز ارزشیابی را آغاز نکردیم می برد چرا که این فرایند هزینه بر است و اگر صاحبان فرایند فواید و اصلاحات منتج از ارزشیابی را نبینند نمی توان آن ها را برای اجرای مجدد راضی نمود و توجیهی برای بودجه های صرف شده بیان کرد.

فلسفه ارزشیابی بهبود و ارتقاء فرایندها است اما خود ارزشیابی نیز می بایست مورد نظارت و قضاوت قرار گیرد. فرا ارزشیابی یــا ارزشیابی ارزشیابی ها و ارزشیابی کننده ها تلاشی برای کاهش سوگیری و افزایش دقت وعینیت نتایج است . در فرا ارزشیابی مفید بودن، هزینه اثر بخشی و کفایت تکنیکی فرایندهای انجام شده ی ارزشیابی با روش سستیماتیک بررسی می گردد و نتایج آن توسط صاحبان فرایند بررسی شده و در مورد اعتبار ارزشیابی، ادامه برنامه ، تغییر فرایند ، تصمیم گیری و قضاوت  می شود.

نظر به اینکه واحد ارزشیابی از ارکان اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است ، مهمترین وظیفه این واحد تدوین ساختارهای ارزشیابی در دانشگاه واجرای قوی برنامه فرا ارزشیابی می باشد و این مهم با توجه به نیازهای دانشگاه ، شرح وظایف اساتید، گروه های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی انجام خواهد شد. وظیفه خطیر این واحد است تا نسبت به پیش زمینه های ذهنی منفی که نسبت به ارزشیابی وجود دارد مقابله نـموده و بـا ارائه برنامه های مناسب و نو شرایط بهتری را ایجاد نماید.

 

 

 

 

 

اهداف :

     ارزشیابی اساتید

ارزشیابی برنامه های آموزشی

آموزش ارزشیابی اساتید

نظارت بر اجزایی از فرایند ارزشیابی که در گروه ها و دانشکده ها صورت می گیرد

نظارت بر فرایند ارزشیابی دانشجو و بررسی نتایج تحلیل سؤالات به منظور تضمین حداقل کیفیت برای امتحانات

فرهنگ سازی برای استفاده از روش های جدید ارزشیابی اساتید

فرهنگ سازی برای استفاده از روش های نوین ارزشیابی برنامه

آگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت ارزشیابی (تهیه پمفلت و کارگاه آموزشی)

مبادله اطلاعات با سایر دانشگاه هایی که در مورد ارزشیابی آموزشی فعالیت نموده اند

همکاری با سایر مراکز برای تعیین راهکارهایی به منظور حل مشکلات شناسایی شده