اولویت های پژوهشی گروه ارتوپدی

1-بررسی علل شکستگی لگن

2- بررسی علل شکستگی در افراد مسن بدنبال استئوپروز

3- بررسی علل آسیب های ورزشکاران حرفه ای

4-بررسی علل شیوع تومورهای ارتوپدی

5-بررسی آسیب های آمپوتاسیون اندام ها

6-بررسی علل بیماری های دفورمیتی ارتوپدی اطفال

7-بررسی علل شیوع استئوآرتریت و تعویض مفصل

8-بررسی نحوه چگونگی برخورد با بیماران مولتیپل تروما

 

اولویت های پژوهشی گروه طب اورژانس

1- بررسی میزان و عوامل موثر به رضایت شخصی

2- بررسی گردش بیماران و عوامل موثر بر آن در اورژانس

3- بررسی عملکرد واحد تریاژ

4- بررسی موارد ثبت خون درخواست شده در اورژانس به تفکیک و نتایج آن

 

اولویت های پژوهشی گروه بیهوشی

1- بررسی مقایسه روشهای مختلف بیهوشی و عوارض مختلف آنها

2- مقایسه روشهای مختلف بیدردی از عمل

3- بررسی و مقایسه روشهای مختلف مانیتورینگ بیماران

4- بررسی تأثیر روشهای مختلف بیهوشی و بیدردی بر همودینامیک بیماران

5- بررسی علل فراوانی مرگ و میر و عوارض ناشی از بیهوشی

 

اولویت های پژوهشی گروه جراحی

1- بررسی علل افزایش صدمات و مرگ و میر ناشی از حوادث و درگیری و تصادفات و راههای پیشگیری

2- بررسی علل افزایش اعتیاد در سطح جامعه و صدمات جسمی ناشی از آن و راههای کاهش آن

3- بررسی موارد کودک آزاری و صدمات جانی ناشی از آن و راههای پیشگیری از آن

4- بررسی شیوع بدخیمی دستگاه گوارش و کاهش سن بروز آن در سطح جامعه و علل آن

 

اولویت های پژوهشی گروه نوروسرجری

Endoscopic Third Ventriculostomy

Endoscopic Resection of Third  Ventricle Colloid Cyst

Endoscopic Fenestration of Arachnoid Cyst

Transsphenoidal Endoscopic Approach For Skull Base

Endoscopic spine Surgery

Skull Base Surgery

Neurovascular Surgery

Functional And Epilepsy Surgery

Spine

Craniovertebral Junction Anomaly

Degenerative Disease

Spondylolisthesis

Ossification Of Ligamentum Flavum(OLF)

Thoracic Disc Herniation

Trauma

Tumor

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی گروه ارتوپدی

1-بررسی علل شکستگی لگن

2- بررسی علل شکستگی در افراد مسن بدنبال استئوپروز

3- بررسی علل آسیب های ورزشکاران حرفه ای

4-بررسی علل شیوع تومورهای ارتوپدی

5-بررسی آسیب های آمپوتاسیون اندام ها

6-بررسی علل بیماری های دفورمیتی ارتوپدی اطفال

7-بررسی علل شیوع استئوآرتریت و تعویض مفصل

8-بررسی نحوه چگونگی برخورد با بیماران مولتیپل تروما

 

اولویت های پژوهشی گروه طب اورژانس

1- بررسی میزان و عوامل موثر به رضایت شخصی

2- بررسی گردش بیماران و عوامل موثر بر آن در اورژانس

3- بررسی عملکرد واحد تریاژ

4- بررسی موارد ثبت خون درخواست شده در اورژانس به تفکیک و نتایج آن

 

اولویت های پژوهشی گروه بیهوشی

1- بررسی مقایسه روشهای مختلف بیهوشی و عوارض مختلف آنها

2- مقایسه روشهای مختلف بیدردی از عمل

3- بررسی و مقایسه روشهای مختلف مانیتورینگ بیماران

4- بررسی تأثیر روشهای مختلف بیهوشی و بیدردی بر همودینامیک بیماران

5- بررسی علل فراوانی مرگ و میر و عوارض ناشی از بیهوشی

 

اولویت های  پزوهشی گروه جراحی

1- بررسی علل افزایش صدمات و مرگ و میر ناشی از حوادث و درگیری و تصادفات و راههای پیشگیری

2- بررسی علل افزایش اعتیاد در سطح جامعه و صدمات جسمی ناشی از آن و راههای کاهش آن

3- بررسی موارد کودک آزاری و صدمات جانی ناشی از آن و راههای پیشگیری از آن

4- بررسی شیوع بدخیمی دستگاه گوارش و کاهش سن بروز آن در سطح جامعه و علل آن

 

اولویت های پژوهشی گروه نوروسرجری

Endoscopic Third Ventriculostomy

Endoscopic Resection of Third  Ventricle Colloid Cyst

Endoscopic Fenestration of Arachnoid Cyst

Transsphenoidal Endoscopic Approach For Skull Base

Endoscopic spine Surgery

Skull Base Surgery

Neurovascular Surgery

Functional And Epilepsy Surgery

Spine

Craniovertebral Junction Anomaly

Degenerative Disease

Spondylolisthesis

Ossification Of Ligamentum Flavum(OLF)

Thoracic Disc Herniation

Trauma

Tumor