اولویت های پژوهش در آموزش

1-روشهای نوین آموزش بر یادگیری دانشجویان

2-بررسی کیفیت آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان

3-بررسی و ارزیابی شیوه آموزش اساتید و تاثیر آن در میزان یادگیری

4-ارزشیابی کیفیت آموزشی در گروههای آموزشی بالینی

5-مهارت های ارتباطی و حرفه ای در ارتباط با بیماران

6-بررسی عوامل بازدارنده تحقق اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان

7-نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در زمان کرونا

8-تاثیر آموزش مجازی مهارت های عملی در آموزش پزشکی

9-اخلاق حرفه ای اساتید و دانشجویان در آموزش پزشکی

10-چالش ها و مشکلات اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی