واحد توسعه آموزش پزشکی با ریاست معاون آموزشی مرکز و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکیل شده است.

اهداف دفتر توسعه

هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، نظارت و ارزشیابی جهت ارتقا کیفیت آموزش بالینی از طریق موارد زیر است:

ارزشیابی کیفیت آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیات علمی و فراگیران

نظارت بر فعالیت ها و برنامه های آموزشی

نیازسنجی وسیاست گزاری آموزش اعضای هیئت علمی و فراگیران

هدایت اعضای هیات علمی بسوی استفاده از روش های نوین آموزش

جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری