معاون آموزشی مرکز

دکتر مازیار ملک زاده

دکتر ملک زادهسوابق:

 فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل رشته تخصصی ارتوپدی دانشگاه یزد

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاون آموزشی گروه ارتوپدی