گروه بیهوشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر خسرو فرهادی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

دانشیار

2

دکتر بهناز کریمی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

3

دکتر علی غلامی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

4

دکترمحمد جواد نادرسپاهی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

5

دکتر عقیق حیدری

متخصص بیهوشی-فلوشیپ بیهوشی قلب

هیئت علمی

استادیار

6

دکتر سعید محمدی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

7

دکتر الهام سیاه کمری

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

8

دکتر مریم رحمتی نژاد

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

استادیار

9

دکتر بهزاد همت پور

متخصص بیهوشی

هیئت علمی

 

10

دکتر علی دارابی

متخصص بیهوشی

هیئت درمانی