دکتر رفیعی

 

 

دکتر هومن رفیعی - متخصص طب اورژانس - استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه