گروه طب اورژانس

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر هومن رفیعی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

2

دکتر رضا فرهمند راد

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

3

دکتر امیرحسین میثمی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

4

دکتر محمدرضا فرنیا

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

5

دکتر شهرروز تبریزی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

6

دکتر محمدرضا رضایی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

7

دکتربرضارضایی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

8

دکتر بهاره باغچی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی

استادیار

9

دکتر فرشید فرهادی

متخصص طب اورژانس

هیئت درمانی

 

10

دکتر عبدالرحمان پرنا

متخصص طب اورژانس

هیئت درمانی

 

11

دکتر نغمه حیدریان

متخصص طب اورژانس

هیئت درمانی