گروه جراحی عمومی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر بهنام دارابی

متخصص جراحی عمومی

عضو هیئت علمی

استادیار

2

دکتر محمد مهدی شاکری

متخصص جراحی عمومی

هیئت درمانی

 

3

دکتر کیوان حسینی

متخصص جراحی عمومی

هیئت درمانی