گروه فک و صورت

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر هوشیار عباسی

متخصص فک و وصورت

هیئت علمی

استادیار

2

دکتر فرزاد رضایی

متخصص فک و وصورت

هیئت علمی

استادیار

3

دکتر بهرام عزیزی

متخصص فک و وصورت

هیئت علمی

استادیار

4

دکتر حامد نظری

متخصص فک و وصورت

هیئت علمی

استادیار

5

دکتر احسان شوهانی

متخصص فک و وصورت

هیئت علمی

استادیار