گروه جراحی مغزواعصاب

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر سیدرضا باقری

متخصص جراحی مغزواعصاب

عضو هیئت علمی

دانشیار

2

دکتر حمیدرضا سعیدی

متخصص جراحی مغزواعصاب

عضو هیئت علمی

دانشیار

3

دکتر رضا فتاحیان

متخصص جراحی مغزواعصاب

عضو هیئت علمی

دانشیار

4

دکتر ایران چنیده

متخصص جراحی مغزواعصاب

عضو هیئت علمی

استادیار

5

دکتر محمدرضا اکرمی

متخصص جراحی مغزواعصاب- فلوشیپ اسپاین

عضو هیئت علمی

استادیار

6

دکتر احسان علی محمدی

متخصص جراحی مغزواعصاب

عضو هیئت علمی

استادیار

7

دکتر پژمان سلیمانی

متخصص جراحی مغزواعصاب

هیئت درمانی