دکتر سعیدی

 

 

دکتر حمید رضا سعیدی  - متخصص جراحی مغزواعصاب  - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه