گروه انکولوژی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغزاستخوان

هیئت علمی

استاد تمام

2

دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغزاستخوان

هیئت علمی

دانشیار