دستیاران گروه

نام و نام خانوادگی

سال دستیاری

دکتر نادر بهرامی

چهارم

دکتر سلام قمری

چهارم

دکتر جواد ویسی

چهارم

دکتر امیر آخشی

چهارم

دکتر وحید راستگو

سوم

دکتر محمدرضا انور

سوم

دکتر سینا حقیقت

سوم

دکتر میلاد پوردلاور

سوم

دکتر فرشید بیگزاده

دوم

دکتر مسعود قزلسفلو

اول

دکتر آرمان محمدی

اول

دکتر عادل سجادی

اول

دکتر پگاه توکلی

اول

دکتر یوسف هاتف نیا

اول