کارگاه های سال 99

مکان

زمان

مدرس

نام کارگاه

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

آشنایی با پزشک پژوهشگر

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

روش تحقیق  کمی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

روش تحقیق  کیفی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

اصول جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

پروپوزال نویسی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

ثبت بیماری ها (ریجستری)

بیمارستان آیت اله طالقانیر

 

 

آشنایی با SPSS

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

مقاله نویسی

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

فرآیند ارسال مقالات به مجلات

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

کارگاه نقد و داوری مقالات

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

آشنایی با سامانه پژوهان

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

بیمارستان آیت اله طالقانی

 

 

کارگاه آشنایی با سامانه دیجیت