دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان / معاونت آموزشی / واحد آموزش به بیمار (ارتقای سلامت)