بهداشت حرفه ای

                               
     خانم سوسن پیری
   

 مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت حرفه ای 

شرح وظایف:

· تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.
· پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
· انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها
1- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و همچنین شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت ، بحران و بلایا به صورت مستمر و جمع آوری مستندات و مطرح کردن مطالب بهداشت حرفه ای در صورت لزوم
2- پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
3- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
4- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمان بندی
5- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی ، آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
6- همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت درکمیته های مرتبط در بیمارستان 
7- ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی بر اساس اولویت بندی ریسک( شناسایی ، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار ) و تهیه گزارش در واحد های مختلف بیمارستان
8- شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار 
9-  بازدید روزانه  از بخش ها، تهیه گزارش، تکمیل چک لیست های مربوطه، اعلام کلیه ایرادات، نواقص حفاظتی، بهداشتی وارائه  پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
10- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
مخاطرات فیزیکی
مخاطرات شیمیایی
مخاطرات بیولوژیکی
مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
11- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
12- تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
13- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
14- تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت بر کیفیت آن ها بر اساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
15- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل        
16- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
17- اعام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
18- تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

19- ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

20- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

21- آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

22- آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

23- آموزش نحوه صحیح حمل بار

24- آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

25- آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

26- آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی ( گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش )

27- آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

28- آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر 

29- اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای

30-   به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

31- شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

32- مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

33- ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

34- همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پیمانکاران در زمینه بهداشت حرفه ای و رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای مطابق با آئین نامه های و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 

35- تهیه و تدوین کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان

36- - برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان 

37- جمع آوری ، آنالیز و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوطه مورد نیاز معاونت / شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذیصلاح

38- ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار مطابق با چک لیستهای بهداشت حرفه ای به معاونت بهداشتی
 

تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳