واحد فناوری اطلاعات (IT)

مسول واحد : آقای مهندس محسن خاطری

 

 پرسنل واحد

مهندس   محمدقیاسی             کارشناس IT

مهندس یونس فتحی                  کارشناسIT

مهندس یزدان خوش چهره             کارشناسIT

مهندس مهدی غریب                    کارشناس IT