داروخانه

مسئول فنی داروخانه:

دکترمرضیه شریفیان

مدرک تحصیلی:

دکتری داروساز

دکترلیلا مرغزار

مدرک تحصیلی

دکترداروساز

دکترفاطمه دارایی

مدرک تحصیلی

دکترداروساز

مسول داروخانه :

آقای عابدین  مومنه

فعالیت های واحد داروخانه: 

l  تهیه و کنترل لیست نیازمندیهای داروخانه

l  تهیه داروهای مورد نیاز داروخانه پس از طی مراحل اداری

l  کنترل تاریخ انقضاء داروها

l  چیدن داروهای وارده به داروخانه در قفسه ها

l  نسخه پیچی داروهای بخشها

l  تهیه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحویل و تحولات دارویی ( جابه جایی ها ، خرید ، فروش ، تعویض و . . . )

l  کنترل دقیق موجودی عددی داروخانه متناسب با نیاز و تاریخ انقضای داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی

l  برقراری ارتباط با شرکت های دارویی و سایر مراکز توزیع دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی

l  کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان

l  تحویل گرفتن داروهای وارده به داروخانه توسط شرکت ها از نظر کیفی و کمی ، تاریخ انقضاء ،. . . بر اساس لیست درخواست شده

l  تنظیم و آماده کردن صورتجلسات خرید

l  خرید داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن به دفترپرستاری

l  چک کردن نسخه های بخش ها از نظر بیمه ای یا غیر بیمه ای بودن و تحویل دارو به بخش

l  ثبت و تایید نسخ های بخش ها از طریق اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر

l  چیدن داروهای در سبدهای مربوطه

l  وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر و جمع بندی ماهیانه اطلاعات

l  تهیه پرینت نسخه های بیماران بستری در بخش

l  ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در کامپیوتر و تهیه و پرینت آنها

l  چک کردن برگه های مخدر و جدا کردن برگه های اصلی و فرعی و تحویل مخدر

آماده کردن صورتحساب بیماران بستری در بیمارستان جهت ترخیص