مسئول واحد تدارکات:

آقای مهدی نجفی   

پرسنل واحد

آقای علی محمودی 

آقای سعید رگجان 

 

فعالیت های واحد تدارکات:

 

l  خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی

l  نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده

l  انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی

l  نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی

l  پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم

l  کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار

l  نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار

l  نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد.

l  تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها

l  انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق