واحد تغذیه

 

 

مسئول واحد تغذیه:

 خانم آرزو رجبی 

مدرک تحصیلی:

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 پرسنل واحد

خانم فاطمه عبدی 

کارشناس تغذیه ورژیم درمانی

 فعالیت های واحد تغذیه:

l    تهیه و تنظیم برنامه غذایی ماهیانه برای سرویس تغذیه بیمارستان

l    نظارت بر تغذیه برنامه غذایی بیماران و پرسنل بیمارستان و مطابقت آن با استاندارها و توصیه هاي تغذیه ای

l    تهیه و تنظیم رژیم غذایی بیماران با توجه به نوع بیماری طبق دستور پزشک

l    نظارت بر تهیه ، نگهداری ، پخت ، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذاها با در نظر گرفتن مقررات بیمارستان

l    تنظیم و تهیه گزارشات مورد نیاز وضعیت کمی و کیفیت غذا به مقام مافوق

l    نظارت بر واحدهای ذیربط تغذیه ، انبار و سردخانه ها از نظر موازین بهداشتی

l    نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

l    ارائه توصیه و راهکارهای مناسب در خصوص نحوه طبخ به منظور حفظ ارزش مواد مغذی و مکلف نمودن کارکنان ذیربط به رعایت اصول فوق

l    تعویض به موقع تجهیزات و وسایل مستعمل و غیر بهداشتی

l    حضور بربالین کلیه بیماران بستری و ارائه مشاوره و آموزش تغذیه به بیماران و در صورت لزوم همراهان وی متناسب با نوع بیماری یا اقدام درمانی در نظر گرفته شده توسط پزشک معالج و تکمیل برگه اطلاعات تغذیه ای

l    برنامه ریزی در خصوص اجرای مراقبت های ویژه تغذیه ای جهت بیماران تغذیه با لوله

l    نظارت بر تهیه صحیح فرمولاسیون محلول های گاواژ

l    نظارت بر کیفیت غذاهای تهیه شده از نظر مطابقت با استانداردهای تغذیه ای و دستورات رژیمی مربوط به هر بیمار و نهایتاً تایید آن

l    ارائه پمفلت های آموزشی رژیم درمانی جهت بیماران

l    برگزاری کمیته های تغذیه ای جهت تعیین سیاست های تغذیه بیمارستان

l    راهنمای پرسنل و مراجعه کنندگان به واحد تغذیه در خصوص مسائل تغذیه ای

l    به روز کردن تابلوی اعلانات آموزشی تغذیه صحیح جهت بیماران ،همراهان و پرسنل بیمارستان

l    آموزش تهیه محلول گاواژ در منزل و نحوه صحیح مراقبت های تغذیه ای بیماران تغذیه با لوله به همراهان بیمار

l    ارائه رژیم غذایی به بیماران هنگام ترخیص از بیمارستان ( برای دوران نقاهت در منزل )

l    پیگیری رژیم بیماران ترخیص شده از بیمارستان از طریق تلفن

l    انجام نظرسنجی از بیماران و پرسنل بصورت دوره ای (هر 6 ماه یکبار) با استفاده از فرم های تعریف شده

l    برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ای بصورت دوره ای جهت بیماران و همراهان بیماران بخش آنکولوژی

ویزیت بیماران:

مشاوره تغذیه با توجه به درخواست پزشک معالج براساس فرم های ارزیابی وضعیت تغذیه ای وزارت خانه برای بیماران بستری در بخشها و هم چنینی برای بیماران سرپایی در واحد تغذیه توسط کارشناسان تغذیه بیمارستان انجام می شود .

وضعیت نیروی انسانی آشپزخانه :

تغذیه طی قراداد طبخ و توزیع غذا به بخش خصوصی واگذار می باشد و پیمانکار موظف به تامین نیروی انسانی طبق قرداد در 2شیفت کاری می باشد.

ردیف

عنوان پرسنل

تعداد(نفر)

1

سر آشپز

1 نفر

2

آشپز

4 نفر

3

کمک آشپز

3 نفر

4

کارگر آشپزخانه

3 نفر

5

انباردار

1 نفر

6

نظافتچی

2 نفر

جمع کل

14 نفر

ساختار فیزیکی آشپزخانه:

آشپزخانه شامل 1 انبار خشک، 1 سردخانه زیر صفر و3 سردخانه بالای صفر، اتاق تهیه گاواژ، اتاق استراحت و رختکن کارگران ، سرویس بهداشتی، قسمت شستشو وآماده سازی مواد اولیه، قسمت پخت در محوطه وسط آشپزخانه می باشد.