تاسیسات

 

مسئول واحد تأسیسات:

آقای قدرت اسکندری

فعالیت های واحد تأسیسات:

l   انجام امور فنی مربوط به نگهداری ساختمان ها و تاسیسات آب ، برق ، آسانسور و سیستم های برودتی و حرارتی

l  انجام کارهای ساختمانی شامل عملیات سفت کاری ، عایق کاری ، کف پوش کاری

l  انجام تعمیرات جزیی در بیمارستان مانند تزئینات پرده و شیشه بری و کارهای متفرقه ساختمانی و ....

l  نظارت بر سیستم برق اضطراری

l  نظارت بر امور تاسیسات سیستم تاسیسات اکسیژن مرکزی ، سیستم بخار آب و...

l  انجام بازبینی و اصلاحات فصلی

l  تشخیص عیوب و رفع نقص تجهیزات ساختمانی

l  تعمیر و تعویض و نصب قطعات فرسوده دستگاهها

l  انجام آزمایش از کلیه دستگاهها و تجهیزات تاسیساتی بمنظور اطمینان از کارکرد صحیح آنها

l  ارائه مشورت در خصوص امور فنی

l  رابط امور فنی

l  ارائه دادن راهکارهای مفید دربهینه سازی مصرف

l  ایجاد هماهنگی بین مدیریت و پیمانکارهای تاسیساتی

l  انجام امور تعمیرات و نگهداری از ساختمانهای مورد بهره برداری اعم از جزئی و کلی با همکاری کارشناسان و تکنسین های ساختمان و تاسیسات

l  هماهنگی وبرنامه ریزی بین کارشناسان و تکنسین ها جهت برنامه ریزی کارهای تعمیراتی

l  بررسی های لازم و پیشنهادات اجرایی جهت بهره برداری بهینه از فضاهای موجود و تاسیسات

l  تایید پرداخت فاکتورها و حق الزحمه پیمانکاران

l  شرکت در کمیسیون های استعلام بهاء و انتخاب پیمانکار حسب دستور مقام مافوق و همکاری و نظارت در تهیه قراردادهای مربوط به تعمیرات اساسی ساختمان ها

شرکت درجلسات تحویل قطعی پس از تعمیرات اساسی طبق مقررات