رابط حقوقی مرکز آیت ا... طالقانی(ره):

آقای جواد امجدیان (کارشناس حقوق)

امجدیان