مسئول واحد درآمد:

آقای داریوش شکری

فعالیت های واحد درآمد:

l  واحد حسابداری درآمد :

محاسبه کلیه پرونده های بالینی بیماران بستری و سرپایی مرکز اعم از دارو و لوازم مصرفی ومحاسبه ویزیت و حق العمل جراحی و بیهوشی و واحد های پاراکلینیکی

-        صدور پرینت دارو و لوازم مصرفی کلیه پرونده ها ی بیماران بستری و سرپایی

-        صدور برگه کامپیوتری صورتحساب پروند های بیماران بستری و سرپایی

-        محاسبه کارانه ی پزشکان و پرسنل مرکز

l  واحد بررسی و کسورات :

جمع آوری و بررسی نسخه پاراکلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بررسی قبوض دریافتی بابت خدمات پاراکلینیکی بررسی کلیه ی پرونده های بستری و سرپایی بررسی قبوض الصاقی تفکیک پروند ه های بیمه ایی و ارسال آنها نزد کارشناس بیمه جهت بررسی پرونده بیماران بررسی کلیه پرونده های بستری و سرپایی پس از عودت از پیش کارشناس بیمه تهیه لیست و بسته بندی پرونده های بیمه ای و ارسال آنها در پایان هر ماه به سازمانهای بیمه گر الصاق فاکتورهای وسایل مصرفی تجهیزاتی جهت بیماران و بررسی پرونده های بیماران .

l  واحد تصادفات :

  بررسی پرونده های تصادفی بیماران بستری و سرپایی الصاق مدارک تصادفی ائم از برگه کروکی و گزارش پاسگاه و فتوکپی شناسنامه بیماران تفکیک پرونده های تصادفی بیماران ارسال پرونده های بیماران تصادفی به صورت هر 3 ماه یکبار به معاونت درمان بررسی قبوض پرونده های تصادفی محاسبه هزینه های تصادفی .

l  متفرقه :

  محاسبه تخفیفات بیماران سرطانی و الصاق مدارک لازم بررسی پرونده ها جمع آوری و محاسبه ماهیانه مبالغ و اسناد بیماران سرطانی و ارسال ماهیانه آنها به معاونت درمان و ثبت کلیه پرونده های بیماران سرطانی و شیمی درمانی و ارسال آن هر 3 ماه یکبار از طریق سایت به مدیریت بیماران خاص ارسال میگردد . محاسبه تخفیفات و ارسال مدارک بیماران ICU به معاونت درمان بررسی مبالغ درخواستی و دریافتی از سازمانهای بیمه گر واریز چکهای رسیده از سازمانهای بیمه گر ( بیمه های متفرقه ) کنترل کار نیرو های پذیرش و صندوق نظارت بر کار پرسنل درمانگاه محاسبه درآمد های ماهیانه بیمارستان بررسی کسورات برگشتی از سازمانهای بیمه گر.