سی تی اسکن

مسئول فنی تصویر برداری:

دکترسارا پرمهر

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی

 

مسئول واحد سی تی اسکن:

 فرزاد حبیبی

مدرک تحصیلی:

کاردان رادیولوژی

معرفی بخش سی تی اسکن:

این بخش با دستگاه سی تی اسکن اسپیرال به صورت تمام وقت درخدمت رسانی به بیماران محترم فعا ل می باشد سی تی اسکن در این واحد به دو صورت انجا م می شود:

الف- سی تی اسکن با تزریق ( با کنتراست contrast)

ب- سی تی اسکن بدون تزریق (بدون کنتراستwithout contrast)