پاتولوژی

مسئول فنی واحد پاتولوژی:

دکتر منصور خزاعی

مدرک تحصیلی:

متخصص پاتولوژی

مسئول واحد پاتولوژی:

خانم مهسا نادری

مدرک تحصیلی:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

معرفی واحد پاتولوژی: