فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

 

مسئول فیزیوتراپی:

خانم بتول پاشایی

مدرک تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی

همکاران واحد فیزیوتراپی: 

 آقای سید علی جلیلیان  

 آقای یزدان دارابی زاد

خانم فاطمه خانی

فعالیت های واحد فیزیوتراپی:

l  انجام فیزیوتراپی بیماران بستری در بیمارستان

l  بررسی وضعیت عمومی و ظاهری بیمار

l  مطالعه بر روی افراد بیمار جهت درمان متناسب بامعلولیت آنها

l  انجام تست و ارزشیابی معلولین جسمی یا روانی با موازین تست های استاندارد

l  تعیین و تشخیص هدف درمانی در درمان معلولین جسمانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت با تجویز پزشک

l  ثبت تاریخچه ، تهیه و تنظیم گزراش روزانه و گزارش نهایی از پیشرفت بیمار

l  تعیین و انجام برنامه درمانی هماهنگ با روحیه و وضع جسمانی بیمار

l  مستقل کردن بیمار در انجام فعالیت های روزانه

l  توصیه به بیماردر خرید وسایل کمکی

l  تهیه و تنظیم آمار بخش جهت ارائه به مقام مافوق

l  آموزش بیمار و ارائه پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل

l  شرکت و همکاری در تیم درمانی