سوپروایزر کنترل عفونت

 

خانم ماندانا مظفری

مریم شجاع

مدرک تحصیلی :

کارشناس پرستاری

 فعالیت های کارشناس کنترل عفونت:

1- شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2- بکار گیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری یا سایر گروهها برگزار می شود

5- تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونتهای بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

8- بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان برای کشف موارد جدید احتمالی عفونت بیمارستانی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت گزارشات لازم

9- تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت در بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی یا همکاری کمیته کنترل عفونت

10- نظارت و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کیته مزبور

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12- همکاری با تیم کنترل عفونت برای تشخیص، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعملهای اجرائی