مدیر خدمات پرستاری

 آقای سجاد محمدی                                  

سجاد محمدی

مدرک تحصیلی :

کارشناس پرستاری

تاریخچه ای از سوابق اجرایی :

_سرپرستار اورژانس

_سرپرستار ارتوپدی1

_سوپر وایزر بالینی 

_کارشناس هدایت 

فعالیت های مدیر خدمات پرستاری: 

1- برنامه ریزی درزمینه های ارتقاء کیفی وبهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

2- تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، درازمدت ) مبتنی برنیازها جهت تامین ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه مددجو / بیمار باتوجه به خط مشی های مرکز وپیشنهاد به مقامات ذیربط

3- تعیین خط مشی واتخاذ روشهای مناسب وتعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

4- برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته ها

5- ارائه راهکار بهینه به مسئول وایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر .

6- ایجاد هماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی درمانی وتوانبخشی مرکز .

7- ایجاد هماهنگی دربرنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

8- تعیین وپیشنهاد بودجه مورد نیاز واولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه‌های پرستاری

9- انجام برنامه ریزی وهمکاری باسایر واحدهای ذیربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری

10- ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

11- تعیین حدود وانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب

12- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد درشیفتهای مختلف کاری

13- پیشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحیت دار ومعرفی آنها به کارگزینی جهت به کارگیری

14- پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت به کارگیری

15- تصمیم گیری درمورد مرخصی ها ، ماموریتها و ... کارکنان گروه پرستاری

16- رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاری

17- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر/ عملکرد مطلوب/ حسن رفتار شغلی و..

18- اتخاذ تدابیر لازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجاد تقویت انگیزش درکارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

19- تشکیل واداره جلسات اختصاصی وویژه درجهت حل مشکلات واحدهای ذیربط

20- تامین نیازهای آموزش کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها

21- رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

22- نظارت و کنترل کیفیت مراقبت پرستاری براساس استانداردها تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب (چک لیست و .)

23- نظارت برحسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری

24- بررسی آماری از برآیند خدمات پرستاری شامل حوادث ، آمارمرگ ومیر و سوء مراقبت و رفتار ، عفونتهای ثانویه و .

25- نظارت برارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری درطول سال

26- بازدید مستمر ازواحدها درشیفتهای مختلف

27- ارزشیابی، برنامه های تعیین شده مبتنی برهدف مرکز و گزارش عملکرد

28- بررسی سطح رضایت مندی بیمار ، مددجو ، خانواده ، کارکنان