سوپروایزر آموزشی

 

 سوپروایزر آموزشی :

 خانم مریم بهزادی

  مدرک تحصیلی :

  کارشناس پرستاری 

 

 کارشناس آموزش:

  خانم اکرم سورنی

  مدرک تحصیلی :

  کارشناس پرستاری

 

فعالیت های سوپروایزر آموزشی:

1- بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و اعلام ان به مسئولین ذیربط

2- شرکت در کنفرانس های پرستاری ، همکاری و هماهنگی لازم در انجام کارآموزی دانشجویان و هماهنگی لازم با مربیان مربوطه

3- طرح ریزی و هدایت برنامه های آموزشی

4- شرکت در راندهای روزانه یا هفتگی مسئولین پرستاری از بخش ها و ثبت گزارش

5- برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود

6- همکاری و شرکت در برنامه های تحقیقاتی برای پیشرفت در مراقبت از بیمار