سوپروایزرهای بالینی

 

اسامی سوپروایزرها بالینی:

 خانم شیرین رهبرنیا    سوپروایزرصبح

خانم   کبری عزتی       سوپروایزر صبح

خانم ثریا قادری منش  سوپروایزر صبح

خانم گلاره مظلومی     سوپروایزر صبح

 

فریبرز صفی                 سوپروایزرعصروشب

آقای سجاد کمری                سوپروایزرعصروشب

آقای سید سیامک پیمبری  سوپروایزرعصروشب

خانم کبری خسروی         سوپروایزرعصروشب

خانم بنفشه ساکتیان              سوپروایزرعصروشب

 آقای هادی رشیدی         سوپروایزرعصروشب

 آقای رضا محمدی               سوپروایزرعصروشب

 

فعالیت های سوپروایزرین بالینی:

 

l  مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات

l  همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

l  ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

l  مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران

l  برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

l  تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط

l  ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط

l  تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها

l  مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

l  ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

l  شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

l  شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)

l  تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...)

l  هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

l  نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...)

l  بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

l  هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها

l  ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

l  مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ...

l  ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق

l  ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

l  همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

l  همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

l  همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

l  کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....
انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق