مدیر بیمارستان

                                

            

                             محمود فخری                         

 مدیریت         

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت جامعه از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران

 

سوابق شغلی و مدیریتی:

 

1-مدیریت بیمارستان چهارمین شهید محراب

2-مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی

3-معاون اداری ،مالی دانشکده پرستاری ومامایی

4-مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

5- عضو هیئت بورد علوم پایه گروه اتاق عمل 

6- مدیر بیمارستان امام علی (ع)

7-معاون توسعه وبرنامه ریزی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)