واحد حراست مرکز

 

                                                 آقای مهدی احمدی

      واحد حراست 

کارکنان واحد حراست:

کارکنان نگهبانی

فعالیت های واحد حراست:

l      حفظ و حراست از ساختمان و تاسیسات مؤسسه

l      مراقبت از نظم عمومی و حفظ انتظام مؤسسه

l      سرکشی به تمامی واحدها و بخش های بیمارستان

l      برقراری نظم و امنیت در تمامی واحدهای بیمارستان

l      کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه طبق دستور صادره گزارش به مسئولین ذیربط

l      گزارش فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی و سایر حوادث و خرابیهای غیرمترقبه به مسئولان مؤسسه و انجام اقدامات احتیاطی اولیه و لازم

l      پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی و سایر حوادث و خرابی های غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و سایر کالاها وتجهیزات

l      گزارش چگونگی انجام وظایف و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی

l      راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

l      همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

l      رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

l      انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه