رییس امور اداری

بابک چگنی

آقای بابک چگنى

مدرک تحصیلی :

کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی: 

آقای چگنی فعالیت خودراازسال 1372در بخشهای بالینی آغاز نمودند و از سال 1382 به عنوان مسول تجهیزات پزشکی بیمارستان منصوب گردید وتا سال 1385 تحت این عنوان انجام وظیفه نمودند و از سال 1385 لغایت 1388به عنوان مسول درآمددر این مرکز مشغول به خدمت بودند.درسال 1388 به عنوان اولین مسول حسابداری دانشکده تازه تاسیس دندان پزشکی منصوب و این فعالیت تا سال 1391 ادامه داشت. ودر سال 1391  بعنوان مسول حسابداری پردیس خودگردان دانشگاه (دانشکده بین الملل)منصوب وتا سال 1394 انجام وظیفه نمود .واز سال 1394 تا کنون نیز بعنوان ریس اموراداری این بیمارستان منصوب گردیده اند.

فعالیت های رئیس امور اداری:

l  پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط

l   تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوطه اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها

l   اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان

l  راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

l   همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

l   رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

l   انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

l  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

l  همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری

l   نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها

l   مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه