رییس امور اداری

بابک چگنی

آقای بابک چگنى

مدرک تحصیلی :

کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی: 

آقای چگنی فعالیت خودراازسال 72درخدمت بالینی درمرکزطالقانی آغازکرده وازسال83باعناوین مسئول تجهیزات پزشکی ومسئول واحد درآمددراین مرکزخدمت نموده وپس ازآن درسالهای88تا91به عنوان مسئول حسابداری دانشکده جدیدالتاسیس دندانپزشکی مشغول بوده اند.ازسال92تاکنون نیزدرسمت مسئول حسابداری پردیس خودگردان دانشگاه خدمت نموده اند.

فعالیت های رئیس امور اداری:

l  پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط

l   تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوطه اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها

l   اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان

l  راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

l   همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

l   رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

l   انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

l  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

l  همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری

l   نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها

l   مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه