بزرگترین جراحی مغز

موردی برای نمایش وجود ندارد.

جراحی پیوند دست

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بیمارستان در سال 1352 تاسیس گردید